Opći uvjeti najma

Članak 1.

Sklapanjem ugovora o najmu najmoprimac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta najma te ga njihove odredbe obvezuju jednako kao i odredbe ugovora o najmu.

Članak 2.

Ugovorna obveza najmoprimca nastaje u trenutku isporuke viličara najmoprimcu ukoliko je prijevoz viličara osiguran putem prijevoznika izabranog od strane najmodavca, a u slučaju da najmoprimac samostalno ili putem svojeg izabranog prijevoznika osigurava prijevoz viličara na mjesto isporuke tada ugovorna obveza najmoprimca nastaje u trenutku izlaska predmeta najma iz poslovnog kruga najmodavca.

Ugovorna obveza najmoprimca prestaje vraćanjem predmeta najma u poslovni krug SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o.

Članak 3.

Troškovi prijevoza predmeta najma padaju na teret najmoprimca. Isto vrijedi i u slučaju posebnih vrsta prijevoza.

U slučaju organizacije prijevoza od strane najmoprimca, rizik i odgovornost predmeta najma je na najmoprimcu.

Preuzimanjem predmeta najma najmoprimac potvrđuje da je predmet najma pregledao i da je isti isporučen kao ispravan.

U slučaju da je mjesto utovara/istovara neadekvatno te zbog toga nastaje zastoj utovara/istovara SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. ima pravo najmoprimcu zaračunati dodatne troškove.

Članak 4.

Najmoprimac nije ovlašten vršiti bilo kakve preinake na predmetu najma. Za bilo kakvu intervenciju na predmetu najma najmoprimac je dužan prethodno zatražiti i ishoditi suglasnost SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o.

Članak 5.

Najmoprimac je dužan predmet najma koristiti isključivo sukladno uputama proizvođača i drugim popratnim dokumentima.

Najmoprimac je dužan bez odgode obavijestiti SKLADIŠNU LOGISTIKU d.o.o. o svakoj grešci, kvaru ili sumnji na kvar na predmetu najma i prestati s njegovim korištenja.

Članak 6.

Najmoprimac snosi punu odgovornost u pogledu predmeta najma od trenutka nastanka njegove ugovorne obveze pa do trenutka prestanka njegove ugovorne obveze kako je to definirano u članku 2. ovih Općih uvjeta najma. Svaka šteta koja se dogodi na predmetu najma u tom razdoblju isključivo je na teret najmoprimca.

Sva šteta koja se može dogoditi na osobama i imovini od korištenja predmeta najma pada na teret najmoprimca.

Članak 7.

Najmoprimac je prilikom korištenja predmeta najma dužan u svemu postupati sukladno pozitivnim propisima. To se posebice odnosi na propise zaštite na radu.

Članak 8.

Za vrijeme trajanja najma najmoprimac je u svakom trenutku obvezan dozvoliti radnicima SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o. pristup predmetu najma kako bi mogli izvršiti potrebne provjere.

Članak 9.

Najmoprimac nije ovlašten predmet najma dati u podnajam trećoj osobi te sklapati bilo kakvu vrstu pravnih poslova u vezi s predmetom najma

Članak 10.

U slučaju kada razdoblje najma nije određeno ugovorom, najam prestaje onog trenutka kada predmet najma bude vraćen u poslovni krug SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o.

Članak 11.

SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. ima pravo raskinuti ugovor o najmu bez otkaznog roka i od najmoprimca trenutno oduzeti predmet najma u sljedećim slučajevima:

  • ako najmoprimac kasni s plaćanjem najma duže od 15 dana
  • ako najmoprimac predmet najma koristi protivno članku 5. i 9. ovih Općih uvjeta najma
  • ako najmoprimac i nakon što ga najmodavac na to upozori, krši ugovor o najmu, uključujući ove Opće uvjete najma
  • najmoprimac SKLADIŠNOJ LOGISTICI d.o.o. ne dozvoli pregled predmeta najma.

Članak 12.

Najmoprimac odgovora za svu štetu koja nastane SKLADIŠNOJ LOGISTICI d.o.o zbog bilo kojeg njegova postupanja protivno ovim Općim uvjetima najma.

Članak 13.

Po završetku najma prilikom povrata predmeta najma, detaljni pregled viličara biti će odrađen na poslovnom prostoru društva od strane zaposlenika društva SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. Utvrđeno stanje viličara i sve eventualne štete biti će evidentirane izradom zapisnika koji će biti poslan najmoprimcu.

Članak 14.

Kontakt podaci putem kojih najmoprimac može, i dužan je bez odgode, obavijestiti servisnu službu SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o. su:

Preuzmi opće uvjete najma u PDF-u